REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAKTYKA I STRATEGIA

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej o adresie https://taktykaistrategiasklep.pl/ („Strona„) przeprowadzana jest przez „Taktyka i Strategia” Wojciech Zalewski siedzibą przy ul. Puszczyka 8/31, Warszawa 02-785 („Sprzedawca„).
 2. Definicje:
  1. Klient – podmiot zawierający Umowę – dokonujący zakupu Produktów za pośrednictwem Strony, w odniesieniu do osób fizycznych, Klientem może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. m. in. Klient, będący osobą fizyczną i zawierający Umowę w celu niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą czy zawodową,
  3. Produkt – zaprezentowany na Stronie towar, którego zakup stanowić może przedmiot Umowy,
  4. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym na Stronie,
  5. Sprzedawca – „Taktyka i Strategia” Wojciech Zalewski siedzibą przy ul. Puszczyka 8/31, Warszawa 02-785, posługujący się numerem NIP 951-154-71-87,
  6. Strona – serwis internetowy dostępny pod adresem https://taktykaistrategiasklep.pl/, służący do dokonywania zakupu Produktów przez Klientów,
  7. Umowa – umowa sprzedaży Produktów, której treść stanowią postanowienia Regulaminu.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywać się może za pośrednictwem:
  1. poczty tradycyjnej, kierowanej na adres: Puszczyka 8/31, Warszawa 02-785,
  2. poczty e-mail pod adresem: tsgzalewski@gmail.com,
  3. telefonu pod numerem +48 502-05-37-36.
 4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na Stronie, a w szczególności prawa autorskie do tych treści, znaki towarowe Sprzedawcy oraz prawa w zakresie baz danych i inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

§ 2. Produkty

Główne cechy, właściwości i specyfikacja każdego Produktu oraz warunki udzielanej na Produkt gwarancji znajdują się przy opisie Produktu. Zaleca się dokładne zapoznanie z opisem Produktu przed złożeniem zamówienia.

§ 3. Korzystanie ze Strony

 1. Sprzedawca przewiduje możliwość modyfikacji funkcjonalności Strony, w szczególności poprzez ich rozwijanie. Każdorazowo zmiana funkcjonalności Strony będzie uprzednio notyfikowana Klientom poprzez podanie informacji na Stronie.
 2. Dostęp do Strony jest bezpłatny, wymaga jednak:
  1. posiadania urządzenia końcowego, tj. komputera bądź urządzenia mobilnego (tj. np. tablet, telefon), zgodnego ze standardami HTML5 i CSS3 określanymi przez World Wide Web Consortium a w szczególności wyposażonego w przeglądarkę internetową zgodną z tymi standardami, z włączoną obsługą „Cookies” oraz JavaScript. Sugerowane przeglądarki to: Mozilla Firefox, wersja 35 lub wyższa, Google Chrome/Chromium, wersja 40 lub wyższa, Chrome Mobile wersja 40 lub wyższa, Safari – wersja 7 lub wyższa. Ze względu na tempo rozwoju technologii internetowej, Sprzedawca nie jest w stanie zapewnić wsparcia dla urządzeń końcowych o popularności poniżej 1% ruchu globalnego, a także urządzeń przestarzałych lub niewspieranych przez producentów.
  2. połączenia komputera bądź urządzenia mobilnego z Internetem,
 3. Korzystanie przez Klienta ze Strony jest związane z transferem danych i może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów przesyłu danych. Opłaty za transfer nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient i według stosowanego przez niego cennika.
 4. Klient zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych obyczajów podczas korzystania ze Strony, w tym do poszanowania dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Sprzedawcy, innych użytkowników Strony oraz osób trzecich,
  2. powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  3. powstrzymywania się od działań mogących zakłócić funkcjonowanie Strony,
  4. powstrzymywania się od czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  5. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Strona funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do zawieszenia funkcjonowania Strony na czas niezbędnych przerw technicznych koniecznych z uwagi na konserwację Strony i testowanie nowych funkcjonalności Strony.

§ 4. Zamówienia

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Produktu na odległość w sklepie internetowym Sprzedawcy należy wybrać Produkt dostępny w sklepie internetowym i złożyć zamówienie poprzez wypełnienie i wysyłanie drogą elektroniczną formularza elektronicznego zamówienia znajdującego się na Stronie, stosując krok po kroku informacje wyświetlane na Stronie.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Kompletnie i poprawnie wypełniony formularz elektroniczny zamówienia zawiera następujące dane:
  • wskazanie produktu,
  • ilość sztuk zamówionego produktu,
  • imię i nazwisko Klienta,
  • adres e-mail Klienta,
  • adres Klienta,
  • telefon kontaktowy,
  • sposób płatności,
  • sposób dostawy.
 4. Dodatkowo Klient może wskazać:
  • firmę,
  • dane do faktury VAT.
 5. Ceny na Stronie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich (PLN).
 6. Podanie kompletnych danych wskazanych w § 4 ust. 3 jest warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 7. Bezpośrednio po dokonaniu zamówienia, Klient otrzyma na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres e-mail wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem zamówienia, zawierającą wskazane w § 4 ust. 3 Regulaminu zamówienia dane zamówienia (a w przypadku ich wskazania w formularzu zamówienia – również dane wskazane w § 4 ust. 4 Regulaminu).
 8. Klient może anulować zamówienie kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając wskazany przy dokonywaniu zamówienia numer zamówienia, do chwili otrzymania od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej z informacją o otrzymaniu płatności i przekazaniu zamówienia do realizacji, wskazanym w § 4 ust. 6. Powyższe nie uchybia uprawnieniom Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość wynikającym z niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.

§ 5. Płatność

 1. Po złożeniu zamówienia Klient dokonuje zapłaty ceny w jeden z podanych niżej sposobów:
  1. kartą płatniczą;
  2. szybkim przelewem internetowym (PayPal);
  3. Tpay;
  4. przelewem tradycyjnym:
   Taktyka i Strategia 02-785 Warszawa Puszczyka 8/31 numer konta bankowego: 64 1030 0019 0109 8530 0004 3397
  5. PayU;
  6. BLIK;
  7. płatnością za pobraniem.
 1. Brak dokonania płatności w terminie 5 dni uważać się będzie za rezygnację ze złożonego zamówienia i spowoduje anulowanie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, chyba, że Klient wybrał opcje płatności za pobraniem.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę Klient otrzyma na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres e-mail wiadomość elektroniczną z informacją o otrzymaniu płatności i przekazaniu zamówienia do realizacji, chyba, że Klient wybrał opcje płatności za pobraniem.
 3. W przypadku niedostępności Produktu w magazynie Sprzedawcy, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w formularzu elektronicznym zamówienia o czasie oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej jego realizacji lub o anulowaniu zamówienia z powodu trwałego braku Produktu. W przypadku trwałego braku Produktu lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat. W przypadku przejściowej niedostępności produktu w magazynie Sprzedawcy i przy braku rezygnacji Klienta z realizacji zamówienia, niezwłocznie po przyjęciu Produktu na stan magazynowy Sprzedawcy, Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w formularzu elektronicznym zamówienia.
 4. Faktury dotyczące płatności wysyłane są razem z zamówieniem na podany przez Klienta adres.

§ 6. Dostawa

 1. Dostawa odbywać się będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Zamówienie przekazane zostanie firmie kurierskiej w terminie 5 dni od daty dokonania płatności za dane zamówienie. Klient otrzyma na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres e-mail wiadomość elektroniczną o przekazaniu zamówienia firmie kurierskiej.
 3. Dostawa Produktów nastąpi nie później niż w terminie 10 dni od daty dokonania płatności za dane zamówienie, chyba, że Klient wybrał opcje płatności za pobraniem.
 4. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać doręczone z winy Klienta (podanie błędnego adresata, adresu, nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
 5. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia, należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce. W takim przypadku zamówienie zostanie ponownie wysłane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie przyjęcia przez Klienta uszkodzonej przesyłki. Rozpatrzenie reklamacji i jego wynik nie jest w żaden sposób uzależnione od spełnienia przez Klienta tego warunku.
 6. W przypadku zaginięcia przesyłki i otrzymania od Klienta informacji o niedoręczeniu zamówionych Produktów, Sprzedawca wysyła ponownie zamówione Produkty w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu Produktów.
 7. Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdej pozycji. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki lub dostarczenia zamawianych pozycji do punktu odbioru zamówień. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu na odległość w terminie 14 dni od dnia dokonania dostawy Produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.
 2. Konsument może odstąpić od umowy w zakresie całości lub części zamówienia (odstąpić od umowy sprzedaży wszystkich bądź niektórych zamówionych Produktów) składając oświadczenie o odstąpieniu w formie elektronicznej na adres e-mail tsgzalewski@gmail.com lub przesyłając je pocztą tradycyjną na adres „Taktyka i Strategia” Wojciech Zalewski siedzibą przy ul. Puszczyka 8/31, 02-785 Warszawa.
 3. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przez Sprzedawcę zwrotu Produktu lub do czasu otrzymania przez Sprzedawcę od Konsumenta dowodu wysłania zwracanego Produktu.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 5. Zwrot Produktu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie Produktu przed jego upływem. Produkt powinien zostać odesłany na adres: „Taktyka i Strategia” Wojciech Zalewski siedzibą przy ul. Puszczyka 8/31, 02-785 Warszawa.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (opłata za przesyłkę zwrotną do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.

§ 8. Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi produktów niewadliwych.
 2. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne Produktów na zasadach przewidzianych w prawie polskim. Żadne postanowienia Regulaminu nie ograniczają praw Konsumenta przysługujących mu na mocy obowiązującego prawa.
 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail tsgzalewski@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres ?Taktyka i Strategia? Wojciech Zalewski siedzibą przy ul. Puszczyka 8/31, 02-785 Warszawa.
 4. Zaleca się podanie w reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych ? ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego Produktu.
 6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Klientowi zwrócone zostaną koszty przesłania reklamowanego Produktu do Sprzedawcy.

§ 9. Ochrona danych osobowych

  1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO„), Sprzedawca informuje o sposobie i celu w jakim przetwarza dane osobowe Klientów, a także o przysługujących Klientom prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.
  2. Dane osobowe są to informacje, które identyfikują lub umożliwiają zidentyfikowanie Klienta np. imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail. Sprzedawca zbiera dane Klientów w związku ze swoją działalnością na potrzeby realizacji usług, wskazanych poniżej.
  3. Sprzedawca przetwarza następujące dane pochodzące od Klienta:
 • [imię i nazwisko]
 • [numer kontaktowy]
 • [adres email]
 • [miejsce zamieszkania i/lub adres korespondencyjny]
 • [adres IP]

4. Przede wszystkim gromadzone przez nas dane osobowe pochodzą od Klientów. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

 1. dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 2. dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykładem takich aktywności jest:

 1. przetwarzanie danych osób działających na rzecz Klientów,
 2. dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami.

 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wypełnienia zobowiązań umownych, w celu wykonania ciążącego na Sprzedawcy obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę Klienta lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Sprzedawcy oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Sprzedawcy usługi wewnętrzne (np. outsourcing IT) Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sprzedawcy ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Sprzedawcą wyłącznie zgodnie z poleceniami Sprzedawcy oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy.

6. Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedawcę nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („państwa trzecie„). Możliwe jest przekazywanie danych osobowych przez Sprzedawcę do państwa trzeciego wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu zgody Klienta. Klientom przysługuje, na wniosek złożony do Sprzedawcy, kopia danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:

 1. w zakresie realizacji zawartej ze Sprzedawcą umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 2. w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Sprzedawcy, w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Sprzedawcą;
 3. w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 4. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

8. Klient ma prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
 2. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Klient ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 3. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
 4. z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Klienta, gdy Sprzedawca przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 5. w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w jakim przetwarzanie danych Klienta jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO),
 6. żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na przekazaniu danych osobowych Klienta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO.

9. Aby umożliwić Sprzedawcy zawarcie i realizację umowy Klient jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku podanie danych jest warunkiem zwarcia umowy.

10. Dodatkowo informacje dot. ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 10. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych urządzenia końcowego z którego korzysta Klient, wadliwe działanie pozostałego oprogramowania urządzenia końcowego z którego korzysta Klient oraz dostępność i jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez dostawcę usług telekomunikacyjnych Klienta.
 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Stroną.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Strony przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

§ 11. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń, rozstrzyganie sporów

 1. Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.
 3. Konsument może skorzystać m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
  2. Konsument może skorzystać ze stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu nie uchylają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Obecność towarów na Stronie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsument (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione wymogami technicznymi Strony, zmianami funkcjonalności Strony lub zmianami obowiązującego prawa.
 3. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez ogłoszenie na Stronie, a zmieniony Regulamin wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Zmieniony Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów, którzy dokonają zakupu Produktów po dacie zmiany Regulaminu. Do umów sprzedaży Produktów zawartych przed datą zmiany Regulaminu stosuje się regulamin w dotychczasowym brzmieniu. Powyższe nigdy nie powoduje utraty praw nabytych przez Klientów do dnia zmiany Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2021 roku.